In dit privacybeleid leggen we uit hoe wij je persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruik maakt van onze website, www.jogoa.com (de “website”). De website wordt beheerd door Jogoa Group bv, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Broek op Langedijk, kantoorhoudende aan de Grootoort 121 te Broek op Langedijk en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 33267824. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

JE INFORMATIEVERZOEKEN

1. HOE GEBRUIKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Als je contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die je verzendt informatie over jouw bevatten, zoals je naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en je informatieverzoek. We gebruiken deze informatie voor het volgende:

 • In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf zullen we je informatieverzoeken verwerken om je informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden.
 • Daarbij kunnen wij onder meer op jouw informatieverzoek reageren of je een uitnodiging voor onze evenementen sturen.
 • We gebruiken TypeForm, AutoPilot en Hubspot CRM  om bij een informatieverzoek via de website je e-mailadres en de door jou verstrekte informatie te verwerken en om je uitnodigingen en marketingmateriaal te sturen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Typeform, AutoPilot en Hubspot CRM zie de respectievelijke privacy pagina’s.
 • We kunnen ook informatieverzoeken verwerken zodat wij de stappen kunnen nemen die je van ons vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om je onze diensten te leveren.
 • Je bent niet verplicht ons enige informatie te verstrekken, maar als je niet alle relevante informatie verstrekt, kunnen wij je mogelijk niet helpen.

MARKETING

We kunnen je gegevens gebruiken om je, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten of evenementen die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die je eerder hebt ontvangen (of hebt bijgewoond, in geval van evenementen).

We kunnen je naam en contactgegevens ook aan relevante, aan ons gelieerde ondernemingen die dezelfde diensten verlenen bekendmaken om hen in staat te stellen hun diensten en/of evenementen aan te bieden.

Als je je wilt afmelden voor deze mailinglijst, neem dan contact met ons op via shout@jogoa.com of klik op afmelden onderaan de afzonderlijke marketing e-mails.

RECRUITMENT

Wanneer je via deze site naar een functie solliciteert, verzamelen we de persoonsgegevens in jouw sollicitatie verzameld. Je persoonsgegevens zijn door jou verstrekt, verkregen van openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) of aan ons verstrekt door iemand die je bij ons heeft aanbevolen voor een potentiële functie.

We verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van onze activiteiten in verband met werving en selectie, zulks in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het evalueren van je beschikbaarheid voor c.q. sollicitatie naar een functie bij ons, het voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken, het testen van sollicitanten, het evalueren en beoordelen van de resultaten daarvan en zoals anderszins nodig is in de wervings- en selectieprocedures.

We delen je persoonsgegevens gedeeld met XSbyte b.v. onze cloud host in Nederland en Nextcloud Inc. een leverancier van clouddiensten in de Verenigde Staten van Amerika.

We bewaren je persoonsgegevens gedurende twaalf maanden na de datum van de sollicitatie. De gegevens worden gebruikt om onze wervingsinspanningen en selectieprocedure te verbeteren, maar ook als talentenpool. Wanneer er een nieuwe vacature is, hebben we zo eenvoudig toegang tot de gegevens van kandidaten die in het verleden interesse hebben getoond in ons bedrijf en kunnen we contact met hen opnemen om te zien of ze beschikbaar zijn voor een nieuwe kans. Als je bezwaar hebt tegen het bewaren van je gegevens voor deze doeleinden, neem dan contact op via shout@jogoa.com.

ALLE CONTENT DIE JE AAN ONS VERSTUURT

Als je ons aanstootgevende content stuurt of je anderszins storend gedraagt bij het gebruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens in jouw berichten verwerken om op dit gedrag te reageren en dit gedrag een halt toe te roepen.

 • We verwerken persoonsgegevens alleen op deze manier voor het gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze website op een rechtmatige en niet-storende wijze wordt gebruikt, ons personeel of andere personen daarbij niet worden lastiggevallen, om onze wettelijke rechten af te dwingen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat je (mogelijk) de wet overtreedt (bijvoorbeeld omdat content die je verzendt intimiderend of lasterlijk is), kunnen we jouw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals je e-mail-/internetprovider of wetshandhaving instanties, over de content te informeren.
 • Wanneer we persoonsgegevens op deze manier verwerken, zullen we die persoonlijke informatie op onze systemen bewaren zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.

HOE JE ONZE WEBSITE GEBRUIKT (ANALYSE)

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies en andere mechanismen om loggegevens en analytische informatie, zoals je IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en om statistische rapporten over de website-activiteit op te stellen.

 • Je IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land je onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen.
 • Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang – de verbetering van onze website – te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Cookie voorkeuren kun je via onze website wijzigen, maar door bepaalde cookies uit te schakelen, kunt je wellicht niet ten volle profiteren van onze diensten en kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

2. DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om maar kunnen deze wel delen met onze aandeelhouders, aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners. Wanneer we jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven, zorgen wij ervoor dat we als waarborg voor deze transactie over standaard contractbepalingen beschikken.

We kunnen de gegevens ook bekendmaken aan onze medewerkers, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken en hebben ingestemd met naleving van de regels die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Daarnaast kunnen we je informatie bekendmaken voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhaving instanties), in verband met eventuele (dreigende) gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (daaronder mede begrepen het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie).

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van onze onderneming of activa of een deel daarvan, kan de informatie die we in ons bezit hebben onderdeel uitmaken van die verkoop. In dat geval kun je, al naargelang het geval, via e-mail en/of een kennisgeving op de website op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in eigendom of gebruik van je informatie, alsmede de keuzes die je eventueel hebt met betrekking tot die informatie.

Behalve zoals hierboven bepaald, zullen wij jouw informatie niet aan derden verstrekken.

3. JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN JOU VERWERKEN

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de manier waarop wij persoonsgegevens van jou verwerken:

 • je kunt een verzoek indienen om een kopie op te vragen van de gegevens die wij van jou verwerken en je kunt een verzoek indienen om onjuistheden te corrigeren;
 • je kunt een verzoek indienen tot beperking of stopzetting van de verwerking of je kunt verzoeken dat jouw persoonsgegevens verwijderd worden;
 • je kunt een verzoek indienen om een machine leesbare kopie van je persoonsgegevens, die je kunt gebruiken bij een andere dienstverlener. Als dit technisch mogelijk is, kun je ons vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, als je daar de voorkeur aan geeft; en
 • je kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

We streven ernaar om onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand, te voldoen aan je verzoek. Je kunt je verzoeken richten aan shout@jogoa.com.

4. KINDEREN

We gebruiken de website niet om bewust gegevens te vragen van of producten te verkopen aan kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd er kennis van neemt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming informatie heeft verstrekt, kan hij of zij contact met ons opnemen via shout@jogoa.com. We zullen deze informatie binnen een redelijke termijn wissen.

5. BEVEILIGING

Wij zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonlijke informatie te voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met passende beveiligingsmaatregelen, waarop jouw gegevens versleuteld worden opgeslagen.

6. WIJZIGINGEN

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen je van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en je waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.

7. INTERNATIONALE GEGEVENS DOORGIFTEN

Zoals hierboven vermeld, beschikken we bij doorgiften van jouw gegevens buiten de EER over overeenkomsten met die partijen waarin standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn opgenomen die door een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming en door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Hiermee wordt de bescherming van jouw persoonsgegevens op passende wijze gewaarborgd. Als je meer wilt weten over deze waarborgen, neem dan schriftelijk contact met ons op via shout@jogoa.com.

8. BEWAARTERMIJNEN

We zullen jouw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doel, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Over het algemeen bewaren we jouw gegevens gedurende vijf jaar vanaf de meest recente actualisering in onze systemen, of in het geval van een sollicitatie voor twaalf maanden, behoudens actualisering.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, stuur dan een e-mail naar shout@jogoa.com.